Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft:

 • Betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de website hetnoordenwerktdoor.nl
  ter uitvoering van de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 om aan
  personen die dreigen hun baan kwijt te raken of zijn kwijtgeraakt vanwege COVID-19
  dienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening en scholing via
  praktijkleren in het mbo aan te kunnen bieden.
 • Betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die hetnoordenwerktdoor.nl uitvoert
  buiten de website binnen het proces.

Hetnoordenwerktdoor.nl is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw privacy van groot belang. Daarom houden wij ons aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals we hieronder verder toelichten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

 • Gegevens over de persoon: namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens,
 • opleidingsgegevens;
 • gegevens over het arbeidsverleden
 • gegevens over de huidige arbeidssituatie;
 • arbeidsmarktbemiddelingsgegevens;
 • gegevens over de inzet van de crisisdienstverlening werkfitbehoud, aanvullende
  crisisdienstverlening of scholing via praktijkleren in het mbo; eng.
 • of de betrokkene valt onder de doelgroep van de banenafspraak en BSN (enkel voor college en
  UWV).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij hebben als doel werkloosheid als gevolg van de Corona-crisis zoveel mogelijk te voorkomen
  en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar
  werk.
 • De basis van deze gegevensverwerking ligt in het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  Ministeriële regeling te weten nr.2021-0000050409 d.d. 22 maart 2021.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van hetnoordenwerktdoor.nl) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die door de partijen en colleges van burgemeester en wethouders worden
verwerkt in het kader van deze samenwerking worden, op grond van artikel 14 van de Ministeriële Regeling, ten hoogste drie maanden na de datum van afronding van de dienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo bewaard, of ten hoogste drie maanden na de datum van verwerking, bedoeld in artikel 13, vijfde lid van de Ministeriële Regeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klikgedrag en bezoekverkeer

Wij gebruiken de Google Analytics-dienst van het Amerikaanse Google om bij te houden hoe
bezoekers onze site gebruiken. Deze dienst gebruiken wij ook om te zien hoe effectief onze
advertenties en zoekmachine-optimalisaties zijn. Wij zullen de cookies niet gebruiken om een profiel van u op te bouwen of om u te kunnen benaderen met gepersonifieerde e-mail of advertenties.
Ook plaatsen wij geen tracking cookies. Voor meer informatie over uw privacy en welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@hetnoordenwerktdoor.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Als wij niet aan deze termijn kunnen voldoen dan zijn wij verplicht u dit (met redenen) te laten weten. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op servers die staan in de Europese Unie.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die andere websites met uw persoonsgegevens omgaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met, afhankelijk van waar je woont

friesland@hetnoordenwerktdoor.nl

groningen@hetnoordenwerktdoor.nl

drenthe@hetnoordenwerktdoor.nl

Heb je een vraag, of wil je ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.